Regulamin

1. Kancelaria Doradcy Podatkowego Maria Dębska, NIP: 8792312008, REGON: 340706001, dalej zwana Kancelaria, poprzez stronę internetową www.doradcapodatkowytorun.pl prowadzi działalność polegającą na przeprowadzaniu konsultacji w ramach doradztwa podatkowego oraz usług kadrowo-księgowych za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Konsultacje umawiane są za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej www.doradcapodatkowytorun.pl.  Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową do klienta automatycznie przesyłany jest e-mail informujący o jego przyjęciu. E-mail zawiera informacje o dacie oraz godzinie odbycia się konsultacji. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i dnia umówionej konsultacji po kontakcie z klientem. W przypadku braku porozumienia przy wyborze nowego terminu konsultacji bądź braku kontaktu z klientem Kancelaria w ciągu trzech dni od daty pierwotnie umówionej konsultacji jest zobowiązana do zwrotu wpłaconych przez klienta środków za wspomnianą konsultację.

3. W celu wycofania złożonego zamówienia należy przesłać stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres maria@doradcapodatkowytorun.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem- +48 501 424 228.

4. Na pisemną prośbę klienta przesłaną najpóźniej w dniu odbycia się konsultacji  przygotowana zostanie krótka notatka z tej konsultacji.

5. W ciągu trzech dni od przeprowadzenia konsultacji klient otrzyma fakturę VAT.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

6. Należność za usługi — formy płatności:
Należność całkowitą, jaką winien uregulować zamawiający powinien uiścić w momencie rezerwacji konsultacji poprzez system elektronicznych płatności T-Pay.

7. Klientowi należy się zwrot pieniędzy, jeżeli konsultacja nie odbędzie się z winy Kancelarii.

8. Reklamacja pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres Kancelarii, identyfikując usługę oraz podając treść reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

10. W celu umówienia konsultacji należy korzystać z aktualnej na dzień 01.07.2023 przeglądarki internetowej: Chrome, Edge, Firefox, Opera.